X
 

Privacy Verklaring

CK Service hecht veel belang aan uw privacy. Hierdoor passen we onderstaande wetten en verordeningen toe:

 • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de “wet van 11 december 1998” en door de “wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”.
 • de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

TOELICHTING

Deze onderneming slaat op: CK Service
Dokter Van Hoofstraat 16 2590 Berlaar BE0845.789.233

De intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming is Claude Gyselinck. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons bereiken op bovenstaand adres of via het contactformulier https://ckservice.be/contact/ dat u op de website van CK Service kan vinden.

De gebruiker slaat op eenieder die zich op de website begeeft en op de cliënten van CK Service, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon betreft. De Gebruiker of Bezoeker van de Website verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Privacy Statement, en aanvaardt bijgevolg de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens zoals hierin beschreven.

Samengevat

CK Service is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens van de gebruikers van onze diensten voor doeleinden van de informatieve dienstverlening, klantenbeheer, prospectie en om de gebruiker te informeren over haar diensten enerzijds en om haar diensten en leveringen naar behoren uit te voeren.

Deze onderneming kan hiervoor gegevens verwerken zoals onder meer de naam, bedrijfsnaam, functie, e- mailadres, telefoonnummer en alle andere persoonsgegevens en andere informatie die de gebruiker aan deze onderneming bezorgt en die relevant kunnen zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

Door zich als gebruiker te registreren stemt de gebruiker in met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens en data.

De gebruiker heeft het recht zijn persoonsgegevens te raadplegen en te wijzigen en om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit kan te allen tijde via e-mail contact of brief te richten naar de onderneming.

Dergelijke verwerking van persoonsgegevens zal gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze onderneming streeft ernaar de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen.

WIE IS DE VERWERKER VAN UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE KAN U ONS BEREIKEN?

CK Service is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze website doorgeeft.

Deze onderneming heeft hiertoe intern een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangeduid. Bij deze aangeduide persoon kan u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking, de wijziging, de aanwending, kortom met betrekking tot alle vragen inzake uw persoonsgegevens.

VERMELDING VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?

De verwerkte persoonsgegevens, zijn afhankelijk van de levering van onze producten en diensten en omvatten onder meer: de door de gebruiker verschafte personalia, zoals naam, voornaam, adres, geboortedatum, beroep, adres, woonplaats, onderneming, telefoonnummer, e-mail, verstuurde contactberichten en documenten, aanwezigheid op events of beurzen, inschrijvingen en uitschrijvingen op onze nieuwsbrieven, opt- in en opt out, registraties op onze websites, tijdstippen en duurtijd en aantal pagina’s door de gebruiker op onze website geraadpleegd, welke pagina’s de gebruiker geraadpleegd heeft op onze website, welke modules en functies hij er geraadpleegd heeft, of hij er documenten heeft gekopieerd, afgedrukt, geknipt, geplakt, wanneer hij voor het eerst geregistreerd werd, de IP-adressen waarmee hij heeft ingelogd, meldingen met betrekking tot niet gevonden of geblokkeerde pagina’s, foutmeldingen, gebruikte zoektermen, webgeschiedenis en logs, de pagina’s van waarop hij op onze site is gekomen, de links die hem naar onze site hebben gebracht, het door hem gebruikt operating systeem, de i-phone, laptop, PC, of i-Pad of elk medium, waarmee hij is ingelogd, de locatie alwaar hij inlogde, de ingangs- en uitgangspagina, het aantal maal dat hij reeds op onze site geweest is, de cookies en alle gegevens die verder ook door Google, soortgelijke zoekmachines en Google analytics en soortgelijke programma’s geregistreerd worden, dit alles naast de geregistreerde gegevens en data eigen aan de levering van producten en diensten, waaronder personalia, omschrijvingen, hoeveelheden, financiële gegevens, offertes, informatieaanvragen, briefwisseling, bestelbons, ordernota’s, orderbevestigingen, transportdocumenten, facturen, kredietnota’s, kortom alle dat die nuttig en noodzakelijk is ter bestuur en beheer van de onderneming en de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 • zie supra en bovendien:
 • Personalia worden verzameld om de gebruiker te informeren omtrent onze diensten en ter verificatie van de identiteit van de gebruiker en diens rechten.
 • De contactgegevens kunnen aangewend worden voor eigen direct marketing doeleinden, beperkt tot onze en aanverwante diensten van derden.
 • Personalia en andere variabele gegevens kunnen anderzijds ook verzameld om de functionaliteit van de website te verzekeren en de vragen van de gebruiker inhoudelijk te beantwoorden en onze dienstverlening in het algemeen te verbeteren.
 • Technische informatie wordt verzameld om het gebruiksgemak en functionaliteit evenals de werking en de uitbreiding van de gepaste inhoud en vorm van onze website en haar technieken evenals onze andere producten en diensten te optimaliseren en naar de toekomst toe te verbeteren.
 • Deze bekommernis maakt aldus het gerechtvaardigd belang uit om deze informatie bij te houden, waarbij deze informatie verder dienstig is om de en onze website, onze producten en diensten aan te passen en te verbeteren en de diensten aan de gebruikers van deze website aldus te verbeteren en te optimaliseren, zonder hierbij de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers aan te tasten.
 • De gebruiker verleent zijn toestemming in alle vrijheid, met het recht deze gegeven toestemming te allen tijde terug in te trekken.

Wanneer de gebruiker zijn toestemming intrekt, heeft zulks enkel gevolg voor de toekomst, onverminderd elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens, en/of rechtmatig belang van de verwerking.

DIRECT MARKETING

CK Service mag de persoonsgegevens aanwenden tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Deze hierbij te dezen gegeven toestemming kan door de gebruiker steeds worden ingetrokken.

MOMENTUM VAN REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

CK Service ontvangt de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer:

 • door het verschaffen van alle nuttige en noodzakelijke informatie middels briefwisseling, e-mail, telefoon, fax, sociale media, andere communicatiemiddelen waarbij de gebruiker om informatie verzoekt, bestellingen plaatst dan wel in contact komt met de onderneming in het raam van het maatschappelijk doel van de onderneming.
 • door registratie op de website;
 • door het plaatsen van een order
 • door het afsluiten van een overeenkomst of het verschaffen van een mandaat
 • door het bezoeken va de website, althans voor die gegevens die automatisch door zoekmachines en google analytics of soortgelijke programma’s worden opgeslagen
 • door het inschrijven op een nieuwsbrief;
 • door lid te worden van onze sociale media
 • door sollicitatie voor een van onze openstaande vacature of vacatures die op de site worden kenbaar gemaakt;
 • door inschrijving op één van onze events of beurzen.
 • via cookies of uw browser bepaalde informatie wordt meegestuurd;
 • de gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming om diens persoonsgegevens te delen met verwerkers, subverwerkers, medewerkers, aannemers en onderaannemers, dan wel aan diensten of ondernemingen met aanverwante producten of aanvullende diensten en auteurs. Deze derden handelen steeds onder verantwoordelijkheid van deze onderneming.

Indien deze onderneming beroep doet op derden zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en die de persoonsgegevens van de gebruiker zo goed mogelijk beschermt.

CK Service heeft het recht uw persoonsgegevens en ingevulde formulieren en bijlagen mee te delen aan derden, verantwoordelijk voor het rondzenden van onze nieuwsbrieven of andere zendingen, dan wel aan professionele derden met oog op het beantwoorden van uw vragen onder bescherming van het beroepsgeheim.

CK Service verkoopt de persoonsgegevens van de gebruiker nooit door aan commerciële ondernemingen.

Indien uw persoonsgegevens in het kader van de werking van deze onderneming worden doorgegeven aan derden buiten de EER gaat Deze onderneming een inspanningsverbintenis aan om de gebruiker een even ruime bescherming te verlenen als deze verleend binnen de EER

BEWARING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Alle gegevens worden bewaard tot verwijdering, het weze door manuele verwijdering, het weze door automatische verwijdering binnen de archiveringslimieten of instellingen van onze software, het weze op verzoek van de gebruiker.

CK Service heeft geen bewaarplicht voor gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verschafte informatie en kan niet van deze onderneming verwachten dat deze de informatie voor hem bewaart. Onverminderd het recht (maar dus niet de plicht) tot bewaring van deze onderneming onder de in dit document gestelde voorwaarden.

De gegevens van de gebruiker worden bewaard in de databanken van deze onderneming en/of in de databanken van de aangestelden of commerciële partners, aannemers of onderaannemers van deze onderneming. haar (sub)verwerkers. Op eerste verzoek zal deze onderneming de identiteit van deze derden aan de gebruiker kenbaar maken.

De gegevens zullen uit onze database verwijderd worden wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen.

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

CK Service staat in voor alle passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen ter bescherming van de persoonlijkheidsgegevens en de vertrouwelijkheid ervan conform de vigerende regelgeving.

CK Service ziet toe ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.

Wanneer ondanks de genomen voorzichtigheidsmaatregelen en voorzorgen de veiligheid en bescherming van de persoonsgegevens is gevaar is gekomen, zal CK Service, onverminderd haar verplichtingen die de wet hem dan oplegt, niet verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS VAN ONZE DIENSTEN

De gebruikers van onze diensten hebben het recht op toegang tot de gebeurlijke verwerkte persoonsgegevens en recht om onmiddellijke verbetering van deze onderneming te eisen van onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;

Evenzeer heeft de gebruiker het recht om kennis te krijgen van diens door deze onderneming verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen en te eisen dat de verwerking van de persoonsgegevens verder beperkt wordt;

De gebruiker krijgt hierbij kennis dat hij de persoonsgegevens toegestuurd kan krijgen in een duidelijk leesbaar formaat;

De gebruiker krijgt hierbij kennis van diens recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens en tegen het gebruik van de persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld door deze onderneming middels een geschrift samen met de toezending van een kopie van de identiteitskaart van de gebruiker. CK Service zal binnen de maand met u contact opnemen.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Dit heeft geen invloed op enige procedure ingesteld voor een burgerlijke rechtbank.

Indien u schade heeft geleden die is veroorzaakt door de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadeloosstelling indienen.

Elke gebruiker kan er zeker van zijn dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een eerlijke en rechtsgeldige manier. Dit betekent dat de gegevens enkel zullen worden verwerkt voor de bovenvermelde uitdrukkelijke en rechtmatige doeleinden. De persoonsgegevens zullen altijd geschikt, relevant en niet overdreven zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING

CK Service kan deze verklaring te allen tijde wijzigen en aanpassingen. Deze zullen duidelijk worden aangegeven in dit beleid, en we zullen u in dit geval ook wijzen op de nieuwe versie, door het gebruik van de woorden update van de vorige editie, met vermelding van de datum.

TOESTEMMING TOT VRIJGAVE

De gebruiker erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan CK Service om zijn persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien deze onderneming te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is:

 • in het kader van een lopend gerechtelijk of politioneel, administratief, of fiscaal onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de website, dan wel een geschil waarbij de uitgever, de titularis van de auteursrechten de auteur of de gebruiker betrokken is;
 • om de algemene voorwaarden en de contractuele, wettelijke en buitencontractuele rechten van deze onderneming, haar aannemers en onderaannemers, haar personeel en contractanten en de titularis van haar en hun rechten met inbegrip van haar en hun auteursrechten, dan wel haar en hun bijzondere voorwaarden of licenties gerespecteerd te zien;
 • om een eis in rechte, als eiser of als verweerder te kunnen instellen of ontmoeten, dan wel om een schadevordering te eisen dan wel te reageren op schadevorderingen tegen deze onderneming waarbij de persoonsgegevens van de gebruiker van belang zijn.
 • ter vrijwaring van de rechten, eigendom en veiligheid van deze onderneming van, haar werknemers, gebruikers, titularissen, van auteursrechten, auteurs en derden te vrijwaren.

Deze onderneming mag persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien naar oordeel van deze onderneming of naar oordeel van de overheid zulks nuttig of noodzakelijk is in het kader van een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, misdrijf of contractuele tekortkoming

GEEN DELEGATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien CK Service de persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een verwerker of subverwerker) heeft bezorgd is deze onderneming niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

CK Service heeft veiligheidsmaatregelen aangenomen die zowel op technisch als op organisatorisch vlak geschikt zijn ter voorkoming van de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang tot of de toevallige bekendmaking van de persoonsgegevens aan een derde, evenals van de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

CK Service is geenszins aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het onderhavige Privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat uitsluitend van toepassing is op elk mogelijk geschil.

In geval van elke vorm van onenigheid dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van de onderhavig privacybeleid, zullen partijen het geschil trachten op te lossen door bemiddeling. De partijen zullen een bemiddelaar aanduiden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars. In geval van mislukking van de bemiddeling, zullen alleen de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd zijn.

Waarom kiezen voor CK Service?

We werken in heel België

Alle werken in eigen beheer (Kunnen we het niet? Dan doen we het niet!)

Zaakvoerder werkt mee aan je project

100’en tevreden klanten tonen je met plezier hun badkamer

We zoeken samen met jou naar de beste oplossing

We helpen je bij het aanvragen van de renovatiepremie

Afzuigsysteem om stof te beperken

We nemen al het afval mee

Vragen of interesse?

 • Bv. online advertentie, flyer, mond-tot-mond, beurs, ...